Historie založení včelařského spolku ve Sloupě.

Zdroj: Publikováno v Informačním zpravodaji Obú Vavřinec č. 16 v prosinci roku 2002

Před 100 roky byl ve Sloupu založen první spolek včelařů na území dnešního okresu Blansko. Využívám této příležitosti k seznámení občanů obce Vavřinec s historii tohoto spolku.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–


Založení spolku předcházely schůzky chovatelů včel, kteří si předávali zkušenosti ze včelařeni. Požádali tehdy Zemsky ústřední spolek včelařský v Brně o povoleni. Schválením jejich žádosti bylo povoleno založení spolku k datu 6. dubna 1902. Čítal 17 členů, z nichž 15 bylo aktivních včelařů a 2 přispívající. Větší část členů nově založeného spolku byla z Molenburku a za zmínku stoji, že z území dnešní obce Vavřince byli zakládajícími členy tohoto spolku př. František Hudec z Vavřince a jako člen přispívající řídící učitel př. Klimecký Josef, taktéž z Vavřince. Ve spolku byli v době založeni občané z 9 obci. Spolek se však neustále rozrůstal a v roce 1937 již čítal zastoupeni z 36 obci. Jak se postupně rozvíjelo včelařství, přibývalo i dalších spolků. V bližším okolí Sloupu vznikl spolek v Blansku v roce 1905, ve Žďárné v roce 1907, v Rozstání v roce 1920, v Rájci v roce 1937 atd. K dnešnímu dni organizace sdružuje chovatele včel z 9 okolních obci. Patří mezi ně i včelaři z Vavřince, Suchdolu a Nových Dvorů. Současným předsedou spolku je Miroslav Horák ze Suchdolu a ve funkci předsedy se vystřídalo i několik dalších občanů z jednotlivých místních části dnešní obce Vavřinec. Z Nových Dvorů to byl od roku 1928 do roku 1933 přítel (dále jen př.) Skoták Alfons čp. 29, tehdejší lesní správce. Z Vavřince předsedal spolku od roku 1938 do roku 1948 př. Jarůšek Josef čp. 18 a od roku 1962 do roku 1970 př. Krátký Vojtěch čp. 87. Za dobu existence spolku bylo jeho členy i několik desítek občanů z naši obce. Vedle již shora uvedených to byli z Vavřince např. př. Jandourek Vladimir – učitel I. třidy základní školy, př. Vašíček Jan čp. 55, př. Musil Karel čp. 1, př. Nečas Vincenc čp. 22, př. Jarůšek František čp. 4, př. Ševčík Antonín čp. 9, př. Kakáč Pavel čp. 11, př. Kala Josef čp. 8, př. Kakáč Emil čp. 79, př. Vybíhal Josef čp. 64, př. Hudec František čp. 82, př. Nečas Jan čp. 41 př. Kuběna Vendelín čp. 38, př. Jarůšek Jan čp. 21, př. Vašíček Josef čp. 42, př. Hudec Vilém čp. 93, př. Vašíček Bohumil čp. 55 a př. Hudec Miroslav z čp. 93, nyní žijící v Blansku. Ze Suchdolu př. Urban František čp. 30, př. Strážnický Ludvík čp. 2, př. Horák Vincenc čp. 37, př. Vašíček Otakar čp. 34, př. Vybíhal Pavel čp. 53, př. Rybář Jaroslav čp. 52, př. Kakáč Rudolf čp. 9, př. Šenkýř Miroslav čp. 15, př. Skoták Jan čp. 12, př. Ševčík Jaroslav čp. 23. Z Nových Dvorů př. Urban František ml. čp. 39, př. Nečas Josef čp. 41, př. Skoták Rudolf čp. 46, př. Vašíček Miroslav čp. 47, př. Krejsa Bohumil čp. 29, př. Skoták Josef čp. 42, př. Kvasnica František čp. 45, př. Svěrák Josef čp. 47, př. Novohradský Milan čp. 43 a př. Urban František nejml. čp. 65. Z Veselice př. Stloukal Josef čp. 19, př. Vašíček Alois čp. 44, př. Nečas František čp. 8, př. Fabiánek Tomáš čp. 10, př. Skoták Alois čp. 11, př. Skoták Albert čp. 4, př. Sedlák Robert čp. 40, př. Skoták Karel čp. 60, př. Nečas Bohumil čp. 39, př. Němec Alois čp. 26, př. Trávniček Josef čp. 58, př. Novotný Miloslav čp. 70, př. Ševčík Stanislav čp. 12 a př. Šváb Otto čp. 63. Informace o občanech, kteří včelařili kolem roku 1924 a jejichž jména se neobjevují v dochovaných knihách členů spolku, poskytuje „Pamětní kniha obce Suchdola“. Tehdejší zapisovatel, hostinský Ludvik Strážnický čp. 2 uvádí v přehledu vlastníků domů v roce 1924 v Suchdole i údaje o počtech včelstev patřících k některým domům. Tak např. na domě čp. 3 Hudce Rudolfa s 15 ks včelstev, na Nových Dvorech potom lesníka Rudolfa Antonina čp. 27 s 15 ks včelstev a lesníka Mužika Miloslava čp. 29 s 2 ks včelstev.

Tolik výčet jmen občanů naší obce, kteří téměř všechen svůj volný čas věnovali a věnuji péči o včely a tímto způsobem i o přírodu. V této souvislosti však žádám čtenáře, aby byli shovívaví v případě, že jsem některé občany opomněl uvést. Důvodem je skutečnost, že především starší podklady jsou často méně čitelné. Co se týká velikosti členské základny, má náš spolek v současné době 36 členů a zaevidováno celkem 270 včelstev. Dávno jsou pryč doby, kdy se naši členové starali až o cca 900 včelstev. Velký úbytek členů a snad nejkrizovějším rokem v činnosti spolku byl rok 1996. Tehdy naše řady opustilo cca 50 % členů. Důvodem bylo částečně zvýšeni členských příspěvků, ale příčinou byla i skutečnost, že se podstatně zvýšily náklady např. na cukr. Dnešní výkupni cena medu však toto zdraženi není schopna vyrovnat. Naši předchůdci začínali za velmi skromných podmínek. Z dřívějších let víme, že např. již v roce 1925 prováděli výchovu včelích matek u př. Meluzína na stanovišti Vlči skála. Sami si vyvařovali vosk na výrobu mezistěn, k čemuž zakoupili vlastní vařák. Spolek zabezpečoval přiděl cukru na zazimovaní, ale zajišťoval i výsadbu medonosných dřevin (jíva atd.). Později byl obnoven chov včelích matek (Kraňka) u př. Horáka na stanovišti u vojenského objektu pod Veselici. K činnosti spolku patři nerozlučně i výroba medového pečiva, která má velkou tradici především díky rodině Františka Hasoně ze Sloupu, ale i pi. Emilii Filoušové, pí. Emilii Sedlákové a pí. Aleně Horákové e Suchdolu. Výrobky z medového pečiva jsou čas od času presentovány na výstavách, které mají vždy velkou odezvu u veřejnosti.

Nemohu však nezmínit ještě jednu skutečnost. Po celou dobu historie našeho spolku se jeho členové potýkají s různými nemocemi včel. Proto jsme se v poslední době zaměřili na zlepšeni zdravotního stavu včelstev, především použitím účinnějších metod. Za tímto účelem byl zakoupen, i za přispění obce Vavřinec, aerosolový vyvíječ s kompresorem, který používáme na ochranu včelstev proti varroáze. Využívám této příležitosti a obci Vavřinec za poskytnuté finanční příspěvky děkuji jménem výboru organizace. Současně chci zdůraznit, že možnost použití tohoto přístroje je podstatně účinnější než dosud používané knoty. Skutečnosti také je, že použití tohoto moderního přístroje nemá význam jenom pro nás včelaře, ale ve svém důsledku pro celou společnost. Musíme si totiž uvědomit, že potřeba dostatku včel v přírodě je velice důležitá pro opylovací proces rostlin a stromů a má zásadní význam pro výnosy v zemědělství a ovocnářství. Závěrem svého příspěvku přeji všem spoluobčanům do nadcházejících svátečních dnů především klid, rodinnou pohodu a do roku 2003 vyslovuji přáni, abychom si častěji vzpomněli na toho maličkého tvora, zvaného včela medonosná.

Miroslav Horák, Suchdol 37, za výbor ZO ČSV Sloup